Bυζαντινή Μουσική στο δημοτικό σχολειο, Byzantine music in primary school

Μεγάλη Εβδομάδα    
       στο Δημοτικό Σχολείο
                Ύμνοι και τραγούδια και έθιμα

Πριν πάμε στην Μεγάλη Εβδομάδα... 
να ξεκινήσουμε την προετοιμασία της, με την Ανάσταση του Λαζάρου

Το Σάββατο του Λαζάρου
Γιορτάζουμε την Ανάσταση του φίλου του Χριστού, του Λαζάρου.
Βυζαντινά κάλαντα Λαζάρου
χορωδία Αγίου Μηνά Ηρακλείου


Ήρθε ο Λάζαρος
με τις Λαζαρίνες από τα Τρίκαλα


Λαζαρίνες 
με την Δόμνα Σαμίου
Περιγραφή του εθίμου των Λαζαρίνων από τα χωριά Λευκοπηγή Κοζάνης και Σαρακήνα Γρεβενών, που γίνεται το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων
Ο τάφος του Λαζάρου, εσωτερικό, όπως είναι σήμερα


Raising of LazarusἈπολυτίκιον Ανάστασης του Λαζάρου
Ἦχος α'
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος,
ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός·
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν·
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος,
ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Tα Λαζαράκια (έθιμο της πατρίδας μας)


Πού ήσουν, Λάζαρε,
πού ήσουν κρυμμένος
και σε κλαίγαμε
οι αδελφές σου;
Ήμουνα στο μνήμα μου κλεισμένος
και στο χαντάκι, χαντακωμένος!
Σήκω, Λάζαρε
και μην κοιμάσαι,
σήκω, που έρχονται
τα Άγια πάθη,
το Μέγα Σάββατο
και η Λαμπρή!


Ο Τάφος του Λαζάρου

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα
Μεγάλη Δευτέρα, ο Χριστός στην μαχαίρα
Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρίθη
Μεγάλη Τετάρτη ο Χριστός εχάθη
Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός ευρέθη
Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί
Μεγάλο Σαββάτο, ο Χριστός στον τάφο
και την Κυριακή, Χριστός Ανέστη!
Μεγάλη εβδομάδα
με εικόνες και μουσική 

Κυριακή των Βαΐων

Γιορτάζουμε την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα 
πάνω σε ένα γαϊδουράκι
Πλήθος ανθρώπων φωνάζουν "Ωσαννά",κρατούν στα χέρια τους κλαδιά Βαΐων και στρώνουν υφάσματα κάτω για να περάσει ο Σωτήρας στην πόλη των Ιεροσολύμων. 

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται
Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται
εν τω μέσω της νυκτός
και μακάριος ο δούλος
ον ευρήσει γρηγορούντα,
ανάξιος δε πάλιν,
ον ευρήσει ραθυμούντα

βλέπε ούν, ψυχή μου,
μη τω ύπνω κατενεχθής
ίνα μη τω θανάτω παραδοθής,
και της βασιλείας έξω κλεισθής

αλλά ανάνηψον κράζουσα
άγιος, άγιος, άγιος ει ο Θεός ημών,
διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Η εβδομάδα που αρχίζει ονομάζεται Μεγάλη. Από την Κυριακή των Βαΐων ψάλλεται ο Όρθρος της επομένης ημέρας καθ' όλη την διάρκειά της Μεγάλης Εβδομάδας
Τον νυμφώνα σου βλέπω
με τον Πέτρο Γαϊτάνο
Τον νυμφώνα σου βλέπω
σωτήρ μου κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω
ίνα εισέλθω εν αυτό.
Λάμπρυνόν μου την στολή της ψυχής
Φωτοδότα και σώσον με.
Είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα
Ερχόμενος ο Κύριος
με τον χορό του Θεοδώρου Βασιλικού (την χορωδία)

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, 
τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ·
 ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα 
και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, 
καθώς γέγραπται περί αυτού. 
Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, 
συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν 
και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς,
ίνα και συζήσωμεν αυτώ,
 και ακούσωμεν βοώντος αυτού, 
ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, 
αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών
 και Θεόν μου και Θεόν υμών, 
και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, 
εν τη Βασιλεία των ουρανών. 


Προ εξ ημερών του Πάσχα
(Κυριακή των Βαΐων)
Ἦχος πλ. β'
Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, 
καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ·
 Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;
 ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς· 
πέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, 
κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα, ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 
καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος λέγει· 
Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.
H Κυριακή των Βαΐων στην Ιεραποστολή...


Μεγάλη Δευτέρα


Την Μεγάλη Δευτέρα έχουμε την μνήμη του Ιωσήφ του παγκάλου και το περιστατικό με την ξηρανθείσα συκή (την συκιά που ξεράθηκε)

Ο πάγκαλος  Ιωσήφ
Νυν αι δυνάμεις
της Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας που ψάλλεται
την Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη
με τον άρχοντα πρωτοψάλτη κ. Δημήτριο Νεραντζή 

Ο πάγκαλος  Ιωσήφ
Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί
 Ὁ Ἰούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ, κατὰ τοῦ Διδασκάλου ὁ δυσμενής,
 κινεῖται βουλεύεται, μελετᾷ τὴν παράδοσιν, τοῦ φωτὸς ἐκπίπτει, 
τὸ σκότος δεχόμενος, συμφωνεῖ τὴν πρᾶσιν, πωλεῖ τὸν ἀτίμητον· 
ὅθεν καὶ ἀγχόνην, ἀμοιβὴν ὧν περ ἔδρα, εὑρίσκει ὁ ἄθλιος, καὶ ἐπώδυνον θάνατον. 
Τῆς αὐτοῦ ἡμᾶς λύτρωσαι, μερίδος Χριστὲ ὁ Θεός,
 τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρούμενος, 
τοῖς ἑορτάζουσι πόθω, τὸ ἄχραντον Πάθος σου.
Ο  Ιωσήφ εξηγεί το όνειρο στον Φαραώ της Αιγύπτου

Η καταρασθείσα και ξηρανθείσα συκή

Της ξηρανθείσης συκής
Τῆς ξηρανθείσης συκῆς διὰ τὴν ἀκαρπίαν, 
τὸ ἐπιτίμιον φοβηθέντες ἀδελφοί, καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, 
προσάξωμεν Χριστῷ, τῷ παρέχοντι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Μεγάλη Τρίτη

Την Μεγάλη Τρίτη έχουμε τις δύο παραβολές:
 Των Δέκα Παρθένων και 
των Ταλάντων

Το βράδυ ακούγεται και το περίφημο τροπάριο της αγίας Κασσιανής
Η Αγία Κασσιανή
Το τροπάριον της Κασσιανής
με τον χορό (χορωδία) του Θεοδ. Βασιλικού
 Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου 
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,
τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας
ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας
ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσου
τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.
Η αγία Κασσιανή

Οι Δέκα Παρθένες

Οι δέκα Παρθένες

Eν ταις λαμπρότησι των αγίων σου
Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; 
Ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει
 ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων. 
 Καθάρισον, Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου καὶ σῶσόν με, ὡς φιλάνθρωπος.
Αριστερά οι μωρές παρθένες

Η Παραβολή των δέκα παρθένων

Οι δέκα παρθένες

Η Παραβολή των Ταλάντων
Του κρύψαντος το τάλαντον
Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον, τὴν κατάκρισιν, 
ἀκούσασα ψυχή, μὴ κρύπτε λόγον Θεοῦ, 
κατάγγελλε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἵνα πλεονάζουσα τὸ χάρισμα, 
εἰσέλθῃς, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου.

Η παραβολή των ταλάντων

Ιδού σοι το τάλαντον 
Άγιος Νικόλαος Καλλιθέας
Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ψυχή μου, φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα,
 δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον,
ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς. 
 Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. 
Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.


Μεγάλη Τετάρτη


Την Μεγάλη Τετάρτη μνεία κάνουμε (θυμόμαστε) την αμαρτωλή γυναίκα που άλειψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και τα έβρεχε με τα δάκρυα της μετανοίας της

\
"Σήμερον ο Χριστός"
και "Ήπλωσεν "
Θ. Βασιλικός και Πάτρας 
από τον Αγ. Θωμά Αμπελοκήπων

Σήμερον ὁ Χριστός, παραγίνεται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, καὶ γυνὴ ἁμαρτωλὸς προσελθοῦσα, τοῖς ποσὶν ἐκυλινδοῦτο βοῶσα· Ἴδε τὴν βεβυθισμένην τῇ ἁμαρτίᾳ, τὴν ἀπηλπισμένην διὰ τὰς πράξεις, τὴν μὴ βδελυχθεῖσαν παρὰ τῆς σῆς ἀγαθότητος· καὶ δός μοι Κύριε, τὴν ἄφεσιν τῶν κακῶν, 
καὶ σῶσόν με.

Ἥπλωσεν ἡ Πόρνη, τὰς τρίχας σοι τῷ Δεσπότῃ, 
ἥπλωσεν Ἰούδας, τὰς χεῖρας τοῖς παρανόμοις·
 ἡ μέν, λαβεῖν τὴν ἄφεσιν, ὁ δέ, λαβεῖν ἀργύρια. 
Διό σοι βοῶμεν, τῷ πραθέντι καὶ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, 
Κύριε δόξα σοι.
Η Αλείψασα τον Κύριο
Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον
ψάλλει ο Γεώργιος Παναγόπουλος

Οτε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνει τοις παρανόμοις˙ 
η μεν έχαιρε κενούσα το πολύτιμον, ο δε έσπευσε πωλήσαι τον ατίμητον 
αύτη τον Δεσπότην επεγίνωσκεν, ούτος του Δεσπότου εχωρίζετο˙ 
αύτη τον Δεσπότην επεγίνωσκεν, ούτος του Δεσπότου εχωρίζετο˙ 
αύτη ηλευθερούτο, και ο Ιούδας δούλος εγεγόνει του εχθρού. 
Δεινόν η ραθυμία! Μεγάλη η μετάνοια, ήν μοι δώρησαι, Σωτήρ, 
 ο παθών υπέρ ημών, και σώσον ημάς

Πόρνη προσήλθε σοι
Πόρνη προσῆλθέ σοι, μύρα σὺν δάκρυσι, 
κατακενοῦσά σου ποσὶ Φιλάνθρωπε, 
καὶ δυσωδίας τῶν κακῶν, λυτροῦται τῇ κελεύσει σου, 
πνέων δὲ τὴν χάριν σου, μαθητής ὁ ἀχάριστος, ταύτην ἀποβάλλεται,
 καὶ βορβόρῳ συμφύρεται, φιλαργυρίᾳ ἀπεμπολῶν σε. 
Δόξα Χριστὲ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου.

Η Αλείψασα τον Κύριο

Μεγάλη Πέμπτη

Η προδοσία του Ιούδα 
Την Μεγάλη Πέμπτη έχουμε:
Τον  Μυστικό Δείπνο, δηλαδή το δείπνο του Ιησού Χριστού με τους Δώδεκα  Αποστόλους,
Τον Ιερό Νιπτήρα, δηλαδή το πλύσιμο των ποδιών των 12 Αποστόλων από τον Ιησού Χριστό,
Την Υπερφυή Προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Ιησού προς τον Πατέρα του μετά τον Μυστικό Δείπνο και λίγο πριν τη σύλληψή του 
Την προδοσία του Ιούδα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Ιησού.
(από τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ)


Εξηγόρασας ημάς
Ζάκυνθος με χορωδία (φωνητικό σύνολο "Ωδές")

Εξηγόρασας ημάς, εκ τής κατάρας τού νόμου, τώ τιμίω σου αίματι, 
τώ Σταυρώ προσηλωθείς, καί τή λόγχη κεντηθείς, 
τήν αθανασίαν επήγασας ανθρώποις. Σωτήρ ημών δόξα σοι
Ότε οι ένδοξοι μαθηταί

Ότε οι ένδοξοι μαθηταί εν τω νιπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, 
τότε Ιούδας ο δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, εσκοτίζετο·
 και ανόμοις κριταίς σε τον δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι. 
Βλέπε χρημάτων εραστά, τον δια ταύτα αγχόνη χρησάμενον· 
φεύγε ακόρεστον ψυχήν, την Διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν. 
Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε, δόξα σοι.

Μεγάλη Πέμπτη (τραγούδι)
Μουσική: Χρήστος Τσιαμούλης, Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 
Αυτός που κρέμασε τον ήλιο
στο μεσοδόκι τ' ουρανού
κρέμεται σήμερα στο ξύλο
ίλεως, Κύριε, γενού.
Και στ' ασπαλάθια της ερήμου
μια μάνα φώναξε, παιδί μου.

Με τ' Απριλιού τ' αρχαία μάγια
με των δαιμόνων το φιλί
μπήκε στο σπίτι κουκουβάγια
μπήκε κοράκι στην αυλή
κι όλα τ' αγρίμια στο λαγκάδι
πήραν το δρόμο για τον Άδη.

Θα ξανασπείρει καλοκαίρια
στην άγρια παγωνιά του νου
Αυτός που κάρφωσε τ' αστέρια
στην άγια σκέπη τ' ουρανού
κι εγώ κι εσύ, και εμείς κι οι άλλοι
θα γεννηθούμε τότε πάλι.Συντρέχει  λοιπόν το συνέδριον των Ιουδαίων
Ψάλλει ο Ζερδαλής Ιορδάνης
Ι.Ν.Αγ.Σάββα Κυριωτίσσης Βερροίας

Συντρέχει λοιπόν, το συνέδριον των ιουδαίων, ίνα τον δημιουργόν,
 και κτίστην των απάντων, Πιλάτω παραδώσει. 
Ω των ανόμων, ω των απίστων! ότι τον ερχόμενον κρίναι ζώντας και νεκρούς,
 εις κτίσιν ευτρεπίζουσι˙ τον ιώμενον τα πάθη προς πάθος ετοιμάζουσι˙ 
 Κύριε μακρόθυμε, μέγα σου το έλεος, δόξα σοι.Η προσευχή του ΚυρίουΤάδε λέγει Κύριος τοις Ιουδαίοις  
Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις· Λαός μου, τί ἐποίησά σοι ἤ τί σοι παρηνώχλησα; 
τούς τυφλούς σου ἐφώτισα, τούς λεπρούς σου ἐκαθάρισα, 
ἄνδρα ὄντα ἐπί κλίνης ἠνωρθωσάμην. 
Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας; 
Ἀντί τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος· 
ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε. 
 Οὐκέτι στέγω λοιπόν· 
καλέσω μου τά ἔθνη κἀκεῖνα με δοξάσουσι σύν τῷ Πατρί καί τῷ Πνεύματι· 
κἀγώ αὐτοῖς δωρήσομαι ζωήν τήν αἰώνιονΤὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν

Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ἀπεστράφη ἀπὸ ἐμπτυσμάτων, βήματι Πιλάτου παρέστην, καὶ σταυρὸν ὑπέμεινα, διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν.
(Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Ιερού Προσκυνήματος
Φανερωμένης Ν. Αρτάκης, Γιώργος Παπανικολάου)
"βήματι Πιλάτου παρέστην "

Ο Μυστικός Δείπνος
Μεγάλη Παρασκευή
Την Μεγάλη Παρασκευή έχουμε τα Άγια Πάθη 
και την Σταύρωση του Κυρίου 


Δεύτε Χριστοφόροι λαοί
βυζαντινή χορωδία Trikkis Melodoι
στο Πνευματικό Κέντρο Ι. Μ. Τρίκκης & Σταγών

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν, τί συνεβουλεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης, 
σὺν ἱερεῦσιν ἀνόμοις, κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, σήμερον ἔνοχον θανάτου,
 τὸν ἀθάνατον Λόγον πεποίηκαν, καὶ Πιλάτῳ προδώσαντες, ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν, 
καὶ ταῦτα πάσχων, ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων· 
Ἄφες αὐτοῖς Πάτερ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην, ὅπως γνῶσι τὰ ἔθνη, 
τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν.


Σήμερον κρεμάται επί ξύλου
Πέτρος Γαϊτάνος 
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, 
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, 
ο των αγγέλων βασιλεύς. 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, 
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
Ράπισμα κατεδέξατο, 
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. 
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. 
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.


Η ζωή εν τάφω
Πέτρος Γαϊτάνος 

 Άξιον εστί  
με τον Πέτρο Γαϊτάνο
Άξιον εστί, μεγαλύνειν Σε τον ζωοδότην, τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα 
και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού.

Άξιον εστί, μεγαλύνειν Σε των πάντων κτίστην, 
σοις γαρ τοις παθήμασιν έχομεν την απάθειαν, ρυσθέντες της φθοράς.

Όμμα το γλυκύ και τα χείλη σου πώς μύσσω, Λόγε;
Πώς νεκροπρεπώς δέ κηδεύσω Σε; Ανεβόα, μετά φρίκης, Ιωσήφ!

Ώσπερ πελεκάν, τετρωμένος την πλευράν σου, Λόγε, 
σους θανόντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικοίς αυτοίς κρουνούς.

Έκλαιε πικρώς η πανάφθορος μήτηρ σου, Λόγε, 
ότε εν τω τάφω εώρακε Σε, τον άφραστον και άναρχον Θεόν.

Ύμνοις σου, Χριστέ, νυν την σταύρωσιν και την ταφήν σου, 
άπαντες πιστοί εκθειάζομεν, οι θανάτου λυτρωθέντες Ση ταφή.


Aι γενεαί πάσαι - Γλυκερία 

Ω γλυκύ μου έαρ
Ειρήνη Παπά
σε μουσική διασκευή Βαγγέλη Παπαθανασίου
1986, από το CD "Rapsodies"

Η ζωή εν τάφω
Άξιον εστί
Αι γενεαί πάσαι
(Σε δύο γλώσσες Αραβικά και Ελληνικά από χορωδία)

Οι Μυροφόρες

Η Περιφορά του Επιταφίου


Μεγάλη Παρασκευή
τραγούδι με την Βίκυ Μοσχολιού
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος, στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Στο περιβολάκι μπρος στην εκκλησιά
έμοιαζες πουλάκι  σ΄άγρια φυλλωσιά
δυόσμο κι αγιοκέρι  κράταγες στο χέρι
κι έλεγες: "Ραβί  σώσε μας και πάλι"!
Ήτανε Μεγάλη  Παρασκευή

Νύχτες κι άλλες νύχτες  γύρισε η χρονιά
του πολέμου οι δείχτες  σήμαναν εννιά
κι είδαμε να βγαίνει  μ΄όψη κολασμένη
μέσα απ΄το κλουβί το φριχτό τσακάλι
Ητανε Μεγάλη  Παρασκευή

Τα παιδιά φευγάτα  έρμα τα χωριά
πάλευαν τα νειάτα  για τη λευτεριά
κι όταν ήρθα λίγο  να σε δω πριν φύγω
έκλαιγες βουβή με  σκυφτό κεφάλι
Ητανε Μεγάλη  Παρασκευή.


Σήμερα μαύρος ουρανός (Το μοιρολόι της Παναγιάς)

"Το μοιρολόι της Παναγιάς"

Σήμερον μαύρος ουρανός,
σήμερον μαύρη μέρα,
σήμερον εσταυρώσανε,
τον πάντων βασιλέα.
Σήμερον όλοι θλίβονται
και τα βουνά λυπούνται.
Σήμερον έβαλαν βουλήν
οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά
οι τρισκαταραμένοι.

Σαν κλέφη τον επιάσανε
και σαν φονιά τον πάνε
και στου Πιλάτου τις αυλές
εκεί τον τυραγνάνε.
Κι' η Παναγιά η δέσποινα
κ' οι άλλες οι γυναίκες
έπιασαν το στρατί στρατί,
στρατί το μονοπάτι.

Το μονοπάτι τς' έβγαλε
μεσ' στου ληστή την πόρτα.
Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά,
κανέναν δεν γνωρίζει.
Τηρά και δεξιώτερα
βλέπει τον Άγιο Γιάννη
-Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε
και βαπτιστή του γυιού μου
μην είδες τον υιγιόκα μου
και σένα δάσκαλό σου;

-Δεν έχω γλώσσα να σου πω
γλώσσα να σου μιλήσω,
δεν έχω χεροπάλαμο,
για να σού τονε δείξω.
Βλέπεις εκείνον τον γυμνό,
τον παραπονεμένο,
οπού φορεί πουκάμισο
στο αίμα βουτημένο;

Οπούναι τα ματάκια του
ραμμένα με μετάξι,
κι οπού φορεί στην κεφαλή
αγκάθινο στεφάνι;
Εκείνος είναι ο γυιόκας σου
και μένα δάσκαλός μου.


Μεγάλο Σαββάτο
Το Μεγάλο Σάββατο έχουμε την Ταφή του Κυρίου και την κάθοδό του στον Άδη.
Εκεί κήρυξε το ευαγγέλιό του σε όλους τους νεκρούς ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα 

Ανάστα ο Θεός 
Ι.Ν. Παναγίας  Καλλιμασιάς Χίου , 2011
( Ο ιερέας ραίνει με δάφνες το Ναό, 
ενώ οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα 
 και οι πιστοί χτυπούν τις πάγκες (στασίδια))

Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην, ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι


 
 Μ. Σάββατο πρωί
 Κέρκυρα, Πρώτη Ανάσταση 
 Μπότηδες 2010 

Πρώτη Ανάσταση
Στις 11.00 π.μ, γίνεται η Πρώτη Ανάσταση με τη ρίψη την "μπότηδων". Το συγκεκριμένο έθιμο, αποτελεί επιρροή των Ενετών, οι οποίοι συνήθιζαν την Πρωτοχρονιά (την μεγαλύτερη γιορτή των καθολικών), να ρίχνουν από τα παράθυρά τoυς παλιά αντικείμενα, προκειμένου να τους φέρει ο νέος χρόνος καινούργια. Οι Κερκυραίοι οικειοποιήθηκαν το έθιμο αυτό και το ενέταξαν στις εορταστικές εκδηλώσεις του πάσχα. Στις μέρες μας, τα παλιά αντικείμενα αντικαταστάθηκαν από πήλινες στάμνες (μπότηδες) γεμάτες νερό

Ρουκετοπόλεμος
Κάπου στην Ελλάδα σε ένα μικρό νησί , στην Χίο, πάνω από 100 χρόνια
 στον Βροντάδο ένας παράξενος κόσμος αναδύεται κάθε άνοιξη.
Ένα έθιμο, ένας πόλεμος αλλιώτικος από όλους τους άλλους. 
Πόλεμος με φως στο σχήμα της ρουκέτας, μεταξύ δυο παλιών εκκλησιών. 

Της Παναγιάς. Και του Αγίου Μάρκου.
Γι αυτόν λοιπόν τον πόλεμο, μήνες ολόκληρους ,
νέοι και παλιοί ρουκετατζήδες δουλεύουν ασταμάτητα . 
Κάρβουνο ,νίτρο, θειάφι. Ιεροτελεστία.
Φυτίλια, ξύλα, χαρτί, κόλες. Στέγνωμα
Ματσόλες, καρφί και μπρούντζο.
Και κοπάνισμα. Και μετά δέσιμο.
Συνεργεία ολοκληρα.

Και άντε να φτιάχνεις ρουκέτες.
Και κάπου καθώς το βράδυ του μεγάλου Σαββάτου πλησιάζει
από τις γειτονιές ξεχύνονται μπουλούκια, 
οι ρουκετατζήδες .
Μετά σειρά έχουν οι ρουκετοσύρτες.
Μένουνε οι δοκιμές.
Φουφουρικια , φιτίλια και επί σκοπό....
Και μετά ... μετά το μεγάλο Θέαμα.
Μαζί με το Χριστός Ανέστη.... 
Απολαύστε το....

(Α. Τσατσαρώνης 2012)

Δεύτε Λάβετε Φως
από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου
Το Άγιο Φως - ντοκυμανταίρ
Κέρκυρα 
Μ. Σαββάτο
Eroica
Κέρκυρα, φιλαρμονική Καποδίστριας
Έθιμο Μεγάλου Σαββάτου

Τον Κύριον υμνείτε (Ο ύμνος των τριών παίδων)
με σκηνές από την γη μας

Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριον, υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Ευλογείτε, άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου, τον Κύριον.
Ευλογείτε, ύδατα τα υπεράνω τον ουρανόν, πάσαι αι Δυνάμεις Κυρίου, τον Κύριον.
Ευλογείτε, ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού, τον Κύριον.

Ευλογείτε, φως και σκότος, νύκτες και ημέραι, τον Κύριον.
Ευλογείτε, πας όμβρος και δρόσος, πάντα τα πνεύματα, τον Κύριον.


Ευλογείτε, πυρ και καύμα, ψύχος και καύσων, τόν Κύριον.
Ευλογείτε, δρόσοι και νιφετοί, πάγοι και ψύχος, τον Κύριον.
Ευλογείτε, πάχναι και χιόνες, αστραπαί και νεφέλαι τον Κύριον.


Ευλογείτε, γη, όρη και βουνοί, και πάντα τα φυόμενα εν αυτή, τον Κύριον.
Ευλογείτε, πηγαί, θάλασσα, και ποταμοί, κήτη, και πάντα τα κινούμενα εν τοις ύδασι, τον Κύριον.
Ευλογείτε, πάντα τα πετεινά του οὐρανού, τα θηρία και πάντα τα κτήνη, τον Κύριον.


Ευλογείτε, υιοί των ανθρώπων, ευλογείτω τον Κύριον.
Ευλογείτε, Ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου, τον Κύριον.
Ευλογείτε, πνεύματα και ψυχαί Δικαίων, όσιοι και ταπεινοί τη καρδία, τον Κύριον.


Ευλογείτε, Ανανία, Αζαρία, και Μισαήλ, τον Κύριον.
Ευλογείτε, Απόστολοι, Προφήται, και Μάρτυρες Κυρίου, τον Κύριον.
Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν, και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον.
Αινούμεν, ευλογούμεν, και προσκυνούμεν τον Κύριον.


Δεύτε Λάβετε Φως
λίγο πριν την Ανάσταση του Κυρίου
Μεγάλο Σάββατο βράδυ

Δεύτε λάβετε φως

Δεύτε λάβετε φως
εκ του ανεσπέρου φωτός 
και δοξάσατε Χριστόν
τον αναστάντα εκ νεκρών

Ελληνικά : Καλό Πάσχα
Αγγλικά : happy easter
Γερμανικά : Frohe Ostern
Ιταλικά : Buona Pasqua
Γαλλικά : Joyeuses Pâques
Ισπανικά : Feliz Pascua
Πορτογαλικά : Feliz Páscoa
Ρώσικα : Счастливой Пасхи
Ρουμάνικα : Paşte fericit
Σουηδικά : Glad påsk

Βουλγάρικα : Честита Великден
Πολωνικά : Wesołych świąt
Αλβανικά : gëzuar Pashkët
Ολλανδικά : vrolijk Pasen
Νορβηγικά : god påske
Σερβικά : срећан Ускрс
Τσέχικα : Šťastné Velikonoce
Σλοβένικα : Vesela Velika noč
Σλοβάκικα : šťastné Veľká noc
(Από Ζήση Ανθή)
Καλή Ανάσταση!!!


 Κυριακή του Πάσχα
(Ανάσταση)
Την Κυριακή του Πάσχα γιορτάζουμε την  Ανάσταση 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Χριστός Ανέστη

Πάσχα στο Λεωνίδιο, Πελοπόννησος, Αερόστατα
ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΣΧΑ.
Ένα ξεχωριστό και αξέχαστο πάσχα λόγω του τοπικού εθίμου με τα αερόστατα. 

Είναι αυτοσχέδιες κατασκευές ενός μεγάλου σάκου με σκελετό από χοντρό σύρμα
 και κάλυμμα από λεπτό ελαφρύ χαρτί εύκαμπτο.Στο κέντρο του κύκλου της βάσης, 
σε δυο κάθετες διαμέτρους από σύρμα,δένεται ένα πανί βουτηγμένο σε εύφλεκτο υλικό 
που όταν ανάβει ,το καυσαέριο γεμίζει το σάκο και έτσι ανεβαίνει. 
Είναι πολύ φαντασμαγορικό και μοναδικό. Η κάθε ενορία πετάει τα δικά της 
και ο ουρανός γεμίζει με φωτάκια που όσο απομακρύνονται φαίνονται σαν αστέρια...
Αναστάσεως ημέρα
Ἀναστάσεως ἡμέρα! λαμπρυνθῶμεν λαοί·
 Πάσχα Κυρίου Πάσχα.
 Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν 
Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, 
 ἐπινίκιον ἄδοντας

Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις
 καί ὀψόμεθα τῶ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως 
Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί 
 Χαίρετε φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμεθα, 
ἐπινίκιον ἄδοντες.

Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, 
γῆ δέ ἀγαλλιάσθω· 
ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὀρατός τε ἅπας καί ἀόρατος. 
Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος.

Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν,
 ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.
Τα κόκκινα αυγά

Αναστήτω ο Θεός - Πάσχα Ιερόν (Στιχηρά του Πάσχα)
με τον π. Γεώργιο Στάμο

Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, 
καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινὸν ἅγιον, Πάσχα μυστικόν. 
Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα, Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, 
Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν, Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς.

Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.
Δεῦτε ἀπὸ θέας γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ' ἡμῶν χαρᾶς εὐαγγέλια,
 τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, 
τὸν Βασιλέα Χριστὸν θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίον προερχόμενον.

Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ ζωοδότου, 
εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε· 
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τί θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; 
ἀπελθοῦσαι κηρύξατε τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς.

Στίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε,
 Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὦ Πάσχα λύτρον λύπης· καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον, ὥσπερ ἐκ παστοῦ ἐκλάμψας Χριστός, τὰ γύναια χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε Ἀποστόλοις.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. 
Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς. Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.  Πάσχα στην Άκκρα της Γκάνας (Αφρική)
Περιφορά Επιταφίου
και Ανάσταση 
'Χριστός Ανέστη!"
"Αληθώς Ανέστη"
Τσουρέκι με βαμμένα αυγά
Christos Anesti (Χριστός Ανέστη)
 Irene Papas & Vangelis
με την Ειρήνη Παπά
από το CD του Βαγγέλη Παπαθανασίου "Rapsodies"
Το ψήσιμο του Οβελία (αρνιού)

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Εί τις ευσεβής και φιλόθεος, απολαυέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως.
Εί τις ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.
Εί τις έκαμε νηστεύων, απολαυέτω νύν το δηνάριον.
Εί τις από της πρώτης ώρας ειργάσατο, δεχέσθω σήμερον το δίκαιον όφλημα.
Εί τις μετά την τρίτην ήλθεν, ευχαρίστως εορτασάτω.
Εί τις μετά την έκτην έφθασε, μηδέν αμφιβαλλέτω˙ και γάρ ουδέν ζημειούται.
Εί τις υστέρησεν εις την ενάτην, προσελθέτω, μηδέν ενδοιάζων.
Εί τις εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα˙ 
Πασχαλινά έθιμα!
φιλότιμος γάρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον˙ 
αναπαύει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης˙
 και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει˙ 
κακείνω δίδωσι και τούτω χαρίζεται˙ 
και τα έργα δέχεται και την γνώμην ασπάζεται˙ 
και την πράξιν τιμά και την πρόθεσιν επαινεί. 

Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών˙ 
και πρώτοι και δεύτεροι τον μισθόν απολαύετε. 
Πλούσιοι και πένητες μετ’ αλλήλων χορεύσατε˙ 
εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε˙ 
νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον. 
Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. 

Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών. 
Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως˙ 
 πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος. 
Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ εφάνη γάρ η κοινή Βασιλεία. 
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. 
 Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος. 

Έσβεσεν αυτόν, υπ’ αυτού κατεχόμενος. 
Εσκύλευσε τον άδην ο κατελθών εις τον άδην. 
 Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού. 
Και τούτο προλαβών Ησαϊας εβόησεν˙ 
 ο άδης φησίν, επικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.

Επικράνθη˙ και γάρ κατηργήθη.
Επικράνθη˙ και γάρ ενεπαίχθη.
Επικράνθη˙ και γάρ ενεκρώθη.
Επικράνθη˙ και γάρ καθηρέθη.
Επικράνθη˙ και γάρ εδεσμεύθη.

Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν.
Έλαβε γήν και συνήντησεν ουρανώ.
Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.

Πού σου, θάνατε, το κέντρον;
Πού σου, άδη, το νίκος;

Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.

Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Χριστός Ανέστη!!!

13 σχόλια:

Μουσική προ-ΠΑΙΔΕΙΑ ''Η Ροδούλα και τα μουσικά της αστεράκια'' είπε...

Δέος και συγκίνηση!!!!!!!!!!!!1
Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου Λάμπρο μου αγαπημένε για αυτή σου την ανάρτηση.
Σε φιλώ
Καλό σου απόγευμα!

Βανέσσα Mαρκ. είπε...

Συγχαρητήρια για την ανάρτηση! Πόσο χρόνο άραγε σου πήρε;;;;Μπράβο!!!!

Lampros Lampinos είπε...

Παρακαλώ, Ροδούλα μου,
και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια!!!
Ροδούλα μου,
χαίρομαι που σου άρεσε!

olia είπε...

χιλια μπραβο πολύ οργανωμένη ανάρτηση

olia είπε...

χιλια μπραβο!

Lampros Lampinos είπε...

Βανέσσα μου,
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια...
Το ιστολόγιό σου "Χαρούμενο Δημοτικό" είναι από τα καλύτερα!!!
Για να υπολογίσω τώρα πόσο μου πήρε η ανάρτηση:
Μια μέρα για τις εικόνες: περίπου 3 ώρες
μία μέρα για τις πληροφορίες:3 ώρες
δυο μέρες για την μουσική και τον τελικό σχεδιασμό... περίπου 6-7 ώρες...
Περίπου 12-15 ώρες... μπορεί και παραπάνω...

Πάντως ήταν απαραίτητο να δημιουργήσω μία σελίδα για την παραδοσιακή μας Βυζαντινή μουσική.. και δεν μου φάνηκε ιδιαίτερος κόπος...Έπεται και συνέχεια στην σελίδα ... δηλαδή!

Lampros Lampinos είπε...

olia dolia, αγαπητή μου,
Ευχαριστώ,
τα λόγια σου είναι πολύ ευγενικά.. και αφού τα λες εσύ που γνωρίζεις από αναρτήσεις και οργάνωση και καλλιτεχνία... είναι πολύ όμορφα να τα ακούω!!!
Ευχαριστώ...

Δια Βίου Ανέλιξη ΚοινΣΕπ είπε...

μας εισήγαγες με υπέροχο τρόπο στη Μ.Εβδομαδα
πολύ καλή επιλογη

Μ είπε...

Συγχαρητήρια Λάμπρο!!!! Διαβάζω ότι αφιέρωσες πολλές ώρες γι' αυτήν την ανάρτηση αλλά είναι μία από τις καλύτερες που έχω δει σε ιστολόγιο! Σ' ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι Καλή Ανάσταση!!!!

Lampros Lampinos είπε...

Bάσω, χαίρετε!
Χαίρομαι τόσο που πέρασες από εδώ...
Χαίρομαι που σου άρεσε η ανάρτηση!
Εκτιμώ την γνώμη σου!

Lampros Lampinos είπε...

Μαργαρίτα...

Τι ωραία πράγματα μου λες!... και δεν χρειάζεται να ευχαριστείς!
Λοιπόν, αφιέρωσα πολύ χρόνο, ναι... αλλά ήταν μεγάλο το θέμα... Μία σελίδα με όλες τις μέρες της Μεγάλης εβδομάδας... ε, τις χρειάζεται τις ώρες της!!!
Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι λιγότερο σε χρόνο... γιατί μου αρέσει να επιλέγω και να διαλέγω... κι αυτό στο διαδίκτυο παίρνει πολύ χρόνο γιατί υπάρχει πληθώρα πληροφοριών ...
Όταν λες ότι είναι από τις καλύτερες αναρτήσεις που έχεις δει.. αυτό με εκπλήσσει ευχάριστα!
Η γνώμη σου μετράει πολύ για μένα!
Κι εγώ σε ευχαριστώ που τα λέμε εδώ στο διαδίκτυο... και σου εύχομαι Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση!
Λάμπρος

Chesterbrook Academy Elementary είπε...

Thank you so much for this wonderful post on the Holy Week with the amazing Byzantine music.

You always take the time for you posts and the quality is what brings me back.

Kalo Pasxa and Kali Anastasi.

Lampros Lampinos είπε...

Dear Chesterbook Academy Elementary,
You're welcome!
You talk so nicely about my post, and yours are so awesome!!!
Thank you so much...
Your wishes is a wonderful suprise for me, thanks... Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και σε σας!!! (to you too!!!)
My love to your kids in Academy, and to you!!!
Lampros

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ετικέτες

10 (1) 100.000 προβολές (2) 15 Αυγούστου (1) 15 Αυγούστου 2012 (1) 150.000 (1) 15ο νηπιαγωγείο Γαλατσίου (1) 17η Νοεμβρίου (6) 17th November (6) 17th Novembre songs (6) 1821 (1) 190.000 προβολές (1) 1987 (1) 1ο (2) 1st (1) 1x2 (1) 1x6 (1) 2 (1) 200.000 προβολές (1) 2011 (1) 2011-2012 (1) 2012 (4) 2015 (2) 2017 (1) 2018-2019 (3) 2019 - 2020 (1) 2366 προβολές σε μία μέρα... !! (1) 25η Μαρτίου 1821... και 25η Μαρτίου 2012.. (4) 25ης Μαρτίου (7) 25th March (2) 28η Οκτωβρίου (8) 28η Οκτωβρίου 1940. τραγούδια (2) 28th October (1) 28th October 1940 (1) 2η παρουσίαση (2) 2ο μάθημα (1) 2nd (1) 3 (1) 300001 (1) 3rd place in a vote (1) 4 (1) 4 εποχές (1) 4 seasons (2) 400.000!!!!!!!!!!! (1) 5 (1) 6 (1) 69 ψήφοι.... (1) 7 (1) 7 Μαρτίου (1) 8 (1) 9 (1) 956 επισκέπτες (1) 956 visitors a day (1) 9ο Δ.Σχ Πτολεμαΐδας (1) Α' Δημοτικού (1) Αγγλικά τραγούδια (2) Αδελφική αγάπη (1) αδέρφια (1) Αδριανή Καλτουριμίδου (1) Αθήνα (2) Αθηνά Κακαρίκου (1) αθλητισμός (1) αλά Ευδοξια (1) αλά Ευδοξία... (1) Αλεξάνδρα Γερακίνη (1) ΑΜΕΑ (1) αν θέλετε (1) αν μπορείτε (1) αναδημοσίευση (2) Αναδημοσίευση από το αγαπητό μου αδελφό μπλογκ (1) ανάπηρος (1) Αναστασία Σάβαρη (1) Αναστάσιμα τραγούδια και ύμνοι (2) Ανδρέας Καρμπόνε (1) ανήμερα 2011 (1) Ανθή Ζήση (3) Άννη Λιβαθινού (1) Άνοιξη (2) Απάντηση της Ευμορφίας Μεταξάκη (1) Απάντηση: στην Μαράντα... (1) από Ευδοξία (1) Απόκρηες (2) Απόκρηες 2013 (2) Αποστολίδου Γεσθημανή (1) απουσία (2) Αποχαιρετισμός (6) Αποχαιρετισμός σχολείου (6) αριθμοί (2) Αριστοτέλης Κουντούρωφ (1) αρχαία ελληνική μουσική (1) αρχική σελίδα (1) αστείο (1) Αττίκ - Κλέων Τριανταφύλλου (1) Αύγουστος (1) αφιέρωμα (6) αφιέρωμα στα απίθανα τριτάκια... (1) Αφιέρωμα στην Παιδική Λογοτεχνία (1) Αφιέρωμα στο κατηχητικό σχολείο του Όθους (1) αφιέρωμα στον Άσσος (1) αφιέρωμα στον βραβευμένο μας ποιητή (1) αφιερωμένο (20) αφιερώμένο (1) αφιερωμένο στα ηλιολούλουδα του Γ3 (1) αφιερωμένο στην διευθύντριά μου... (1) αφιερωμένο στην συνάδελφο Ματίνα (1) αφιερωμένο στην live and love (1) Αφιερωμένο... (8) αφιέρωση (2) αφιέρωση στην Ελισσάβετ (1) Αφρική (1) Β' τάξη (1) βασιληάς (1) βιβλίο (1) Βιέννη (1) βίντεο (5) Βραβείο (5) βροχή (1) Βυζαντινή μουσική και Δημοτικό (1) γ' μέρος (1) γ' τάξη (1) ΓΕΝΕΘΛΙΑ (1) Γεωγραφία και μουσική (1) για την Τίνα... (1) για τις φίλες Νίκη και Ευτυχία... (1) για lllazaros (1) γιαγιά παππούς (4) Γιάννης Ρίτσος (2) Γιορτή της μητέρας (7) γιορτή του Πατέρα (4) Γιορτή των Γραμμάτων (2) Γιώργος Ζαμπέτας (1) Γιώργος Νταλάρας και Γ3 1ο Δημ. Σχ. Ευκαρπίας αφιέρωμα και Mary Mosc... (1) Γιώτα Κουφοβασίλη (1) Γιώτα Παπαδημακοπούλου (1) Γνωριμία με την μουσική (1) Γωγώ Σταμ. (1) Δ' μέρος (1) Δεκαπενταύγουστος (1) Δέσποινα Γούλα (1) Δεύτερο μέρος (1) Δήμητρα (1) Δημοτικό σχολείο (1) δημοτικό σχολείο και μουσική (1) δημοτικοί χοροί (1) Δρ. Βρακατόρ (1) δραστηριότητες (1) δροσοσταλίτσα δασκαλίτσα (1) Ε' τάξη (2) Εθνικοί ύμνοι της Ελλάδας και διαφόρων χωρών (2) εικόνες με μουσική (1) Ειρήνη Χατζηδημητριου dedication (1) εκδήλωση 28.5.2015 (1) έκτακτα τραγούδια για 17η (6) ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ (2) Ελένη Λιντζαροπούλου (1) Ελισσάβετ Καλογιάννη (1) Έλλη Αδάμ (1) Έλληνες συνθέτες (1) Εμμελεια (1) ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.... (1) Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου (2) έντομα (2) επανάληψη καλοκαιριού (2) επετειακά τραγούδια (1) Επιτραπέζιο παιγνίδι... μετά μουσικής... (1) Έργα ζωγραφικής μετά μουσικής (6) ερωτήσεις (1) ετοιμασία (1) έτος (1) ετών... 100!!!! (1) Εύα Σιώμου (1) Ευμορφία Μεταξάκη (1) ευχές (1) Ζαμπέτας (1) ζωγραφική (2) Η αίθουσα της μουσικής (1) Η Ηχώ: το μάθημα στο βιβλίο... σαν παιγνίδι... σαν τραγούδι... (1) Η μεγάλη πολιτεία των μικρών (1) Η πεταλούδα (Ζαχαρίας Παπαντωνίου) (1) η πρώτη στο μπλογκ (1) η σελίδα με τις Απόκρηες... (2) η σελίδα της Δ' τάξης (3) ηθοποιός και συγγραφέας (1) Ηoly Tuesday (1) θάλασσα (1) Θανάσης Πασχάλης (1) ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013... (1) Θησείο (1) ιδέα (1) ίντερνετ (1) Ισλανδία (1) Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ (1) και Αλίκη Βουγιουκλάκη (1) και επανάληψη (1) και Σκρουτζάκος αφιέρωση (1) και τα Απίθανα Μολύβια Ν.Απολλωνίας (1) καλάντα (1) Κάλαντα (3) κάλαντα Λαζάρου (1) κάλαντα Πρωτοχρονιάς (1) κάλαντα Φώτων (7) καλή χρονιά (5) Καλή χρονιά 2016 (2) Καληνύφτα (1) Καλλιόπη Παπουτσάκη (1) καλό Πάσχα (2) καλοκαίρι (10) καλοκαίρι με επαναλήψεις (1) καλοκαιρινή επανάληψη (3) Καπετάν Μιχάλης (1) Κάραγιαν (1) Καρναβάλι και χορός (2) Κάρπαθος (1) Κατερίνα (2) Κατερίνα Γαστεράτου (1) Κατερίνα Δε.Στα.Πα. (2) Κατερίνα Καραλή (1) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ (1) Κατερίνα Τραγούδα (1) Κάτω Ιταλία (1) Κινηματογράφος και μουσική και αφιέρωμα στον Λεβιάθαν (1) κλασσική μουσική (2) Κλεοπάτρα Βαγγελή (2) κορδονέτο (1) κουΐζ (1) Κρήτη (1) κύκλάμινο (1) Κύκλο με την Κιμωλία (1) Κυριακή των Βαΐων (1) Κonstantinos (1) Λαμπρινή Τζούρκα (4) Λένα (1) λόγω Μαΐου... (1) Λουκιανός Κηλαηδόνης (2) Μάγο (1) Μαίρη Πόππινς... αφιέρωμα στην πρώτη φόλλοουερ μου για το 2012... (1) μαμά (2) μάνα (1) μανούλα (1) Μαντινάδες (1) Μαργαρίτα (1) Μαρία Δραγασιά (1) Μαρία Λιβανού-Τζαλαβρά Eλένη Μαμανού (1) Μαρια Μιχαλοπουλουχιονιδου 2012 (1) μαριονέτες (1) Μάριος Τόκας (1) Ματωμένο Γάμο (1) με αφιέρωση στην φίλη ΤΑΝΙΑ ΑΡΖΟΓΛΟΥ (1) με την Ευδοξία (1) Μεγάλη Δευτέρα (2) Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση (5) Μεγάλη Παρασκευή.... μουσική (2) Μεγάλη Τετάρτη (2) Μελωδία της Ευτυχίας (1) Μελωδία της Ευτυχίας αλλά και Αλίκη Βουγιουκλάκη (1) μέρος α' και β' (1) μετάφραση (1) μετεωρολογία (2) μητέρα (1) μια έκπληξη για όλους (1) μικρές εκπλήξεις στην κλασσική μουσική... (2) μιούζικαλ (2) Μοσχάνθη (1) μουσικά όργανα (1) μουσική (13) μουσικό ορατόριο (1) Μουσικό ταξείδι νο 1 (1) Μουσικό ταξείδι νο 2 (1) Μουσικό ταξείδι νο 3 (1) μπαμπάς (1) Μπετόβεν (1) Μύθοι του Αισώπου (1) Νανούρισμα (2) Ναύπλιό μου... (2) Νέο κύμμα (1) Νικόλαος Προκοπίδης (1) Νίκος (1) ΝΙΚΟΥ Β (1) νο 2 (1) νο 3 (1) νο 4 (1) νο 5 (1) νο 6 τελευταίο (1) νο1 (1) νότες και ονόματα (2) Ντόρα Γιαννακοπούλου (1) Νew Year's Concert (1) ξένα τραγούδια (2) Ξυλούρης (1) ο καιρός (3) Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου! (1) οι γάμοι του Φιγκαρο (1) Οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι (2) όλα εδώ (6) Ολυμπιακοί αγώνες (2) Ολυμπιακοί αγώνες αφιέρωμα 1 (1) Ολυμπιακοί αγώνες αφιέρωμα 2 (1) ονειρόκοσμο (1) ονόματα (1) Όστρια (1) παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ (1) παιγνίδι (2) παιγνίδια (2) παιδιά (1) παιδικά τραγούδια (1) ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (2) παιδική χορωδία (1) Παιδίον Τόπος (1) Παναγία (3) παράδοση (2) παραδοσιακοί χοροί (1) Παράλιον Άστρος (2) παραμύθι (7) Παραμύθι χωρίς Όνομα (1) παρατηρήσεις (1) Πάσχα (4) Πάσχα 2017 (1) Πάσχα 2019 (1) πατέρας (1) Πειραιάς (1) πέρνα περνά η μέλισσα (2) πιγκουΐνος (1) Ποίηση του λεπτού... (4) Ποίηση του λεπτού... για παιδιά... (3) Ποίηση... του λεπτού... (1) Πορτογαλία (1) ποτήρια (1) προβολές (3) προπαίδεια (2) πρόσκληση (1) Προσχολική Παρεούλα (1) προτελευταίο (1) πρώτη ανάρτηση (1) πρωτοχρονιά (1) Πρωτοχρονιά 2012 (1) Πρωτοχρονιά 2012 - Ανήμερα (1) πρωτοχρονιά 2017 (3) πρωτοχρονιά 2019 (1) Πρωτοχρονιά 2020 (1) πρωτοχρονιάτικα τραγούδια (1) Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία (3) Ρόδος (1) ρυθμός (1) Σάββατο του Λαζάρου (1) Σας ευχαριστώ (4) σέλας (2) σελίδα (1) Σήματα οδήγησης (1) σκέψεις (1) σοπράνο (1) σοπράνο και συγχορωδός (1) Σούμπερτ (1) Στ τάξη (1) ΣΤ' τάξη (5) Σταματική Ευαγγελάκου (1) στατιστικά (1) στην Akira και στον alexis xourdakis... (1) στην Μαρία Κ. στον Δημήτρη Καλατζή (1) στην Χριστίνα Β. και ... στην Λαμπρινή... (1) στο γιουτιουμπ (1) στον Κουρσουλα (1) συνέχεια... (1) σύννεφα (2) σύστημα Κοντάύ (1) σχέδιο (1) σχολείο (5) σχολικές αταξίες (1) Σχολική Εορτή (2) τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (1) τα δευτεράκια blogαρουν (2) τα πρώτα του μπλογκ μου (1) Τα τραγούδια της Δ' τάξης του Δημοτικού σχολείου (2) ταινίες (10) ταινίες για την 25η Μαρτίου 1821 (2) ταινίες για την 28η Οκτωβρίου 1940 (2) τάξη (1) Τερψιχόρη Παπαστεφάνου (1) Τετάρτη τάξη (1) το Μουσικό χωριό (1) το τσίρκο του ήλιου (1) Το χαμόγελο της Τζοκόντας (1) τραγούδια (54) τραγούδια από τα άλλα μαθήματα του δημοτικού (1) τραγούδια Β' τάξης Δημοτικού Σχολείου (2) τραγούδια Γ' τάξης Δημοτικού Σχολείου (3) τραγούδια γενεθλίων (1) Τραγούδια για λουλούδια (1) τραγούδια για όλο τον χρόνο (1) τραγούδια για την Β' Δημοτικού (1) τραγούδια για την βροχή... (1) τραγούδια για την γιαγιά (3) Τραγούδια για την Δ' τάξη (1) τραγούδια για το αυτοκίνητο κ.ά. εξαιρετικά αφιερωμένο... (1) τραγούδια για το καλοκαίρι (1) τραγούδια για το νηπιαγωγείο. 2 (1) τραγούδια για το νηπιαγωγείο... (1) τραγούδια για τον παππού (3) τραγούδια για τον πατέρα (1) Τραγούδια Δ' τάξης Δημοτικού Σχολείου (1) Τραγούδια Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου (2) τραγούδια παιδικά (2) Τραγούδια σε όλη την σχολική χρονιά (1) τραγούδια της Στ΄ τάξης (2) Τραγούδια του αποχαιρετισμού (6) τραγουδίστρια (1) τρεις ιεράρχες (4) Τρίτη θέση στην ψηφοφορία (1) Τρόποι καλής συμπεριφοράς μετά μουσικής (2) Τρόποι καλής συμπεριφοράς... μετά μουσικής (2) Τσαϊκόφσκυ (1) Ύμα Σουμάκ (1) ύμνοι (13) Ύμνοι και τραγούδια για την Παναγία μας (3) ύμνοι... Holy Wednesday (1) Φαίη Τριγώνη (1) Φθινόπωρο (2) φλογέρα (1) Φλώρα Ματτές (1) Φρικαντελα (1) Φρικαντέλα (6) φωτογραφία (1) Χαρούλα Αλεξίου (1) χαρούμενα γενέθλια (1) χαρταετός (1) Χατζιδάκις (1) Χατζιδάκις Α' μέρος... για την Στέλλα... (1) Χατζιδάκις Β' μέρος... με την βοήθεια της Αργυρώς και αφιερωμένο στην Αγγελική και στον Wallace... (1) Χατζιδάκις Γ' μέρος... Ματωμένος Γάμος... (1) Χατζιδάκις Ε' μέρος (1) Χειμώνας (1) χιόνι (2) χοροί από όλη την Ελλάδα (1) χορός (2) Χορός και μόδα (2) χορωδία (1) Χριστίνα (2) Χριστός Ανέστη (4) Χριστούγεννα (10) χριστούγεννα 2011 (3) Χριστούγεννα 2012 (1) Χριστούγεννα 2015 (2) Χριστούγεννα 2016 (1) Χριστούγεννα 2017 (1) Χριστούγεννα 2018 (1) Χριστούγεννα 2019 (1) Χριστούγεννα 3 (1) Χριστούγεννα νο 2 (1) Χρόνια πολλά (15) χρόνια πολλά μαμά (1) χρόνια πολλά μπαμπά (1) Χρόνια Πολλά... (2) χρόνος (1) Χρυσούλα Σκλαβενίτη (1) Ψηφίστε στο face book (1) ψηφίστε... (1) ψηφοφορία (1) a lesson from the music book (1) a pinguin in my veranda (2) Aνάσταση (1) actress (1) Aesop's fables (1) Afieromeno Afieromeno (1) Alegria (1) Alex Colombos (1) Aliki Vouyouklaki (1) ancient pictures (1) and Easter (1) anna (1) anna tsigerlioti (1) answer to a letter (1) Antonio Vivaldi (1) Antonis kladis (1) Athanasia (1) Athanasia Katsika Georgilas (1) Attik (1) Blood wedding (1) brotherhood (1) by children (2) Byzantine music (5) Carnaval 2013 (1) cars (1) Chamomilaki (1) Chesterbrook Academy (1) children's game (1) children's games (2) children's songs (5) christamavropoulou (1) Christmas (3) Christmas 2012 (1) christmas carols (4) christmas songs (4) cinema (1) circus (1) Cirque du Soleil (3) classical music (4) composer (3) D. Giannakopoulou (1) D' class songs (1) delfinaki sunset (1) do re mi song (2) Dodecanisos (1) e-manoula (1) Easter day (1) echo (1) Efmorfia Metaxaki (1) eirini s dedication (1) emotions (1) Encourage One Another (1) English songs (3) Epiphany (1) eri (1) Eufro Syni (1) Evmorfia Metaxaki (1) face book (1) fant.korakla (1) farewell songs (1) favourite songs (1) fellow chorus singer (1) first page (1) flower songs (1) for carnaval (1) for flowers (1) Frikantela (6) G. Ntalaras (1) GALAXY WEB RADIO (1) game (1) games (1) George Zabetas (2) Giannis Ritsos (2) Gioconda's smile (1) good Friday (1) good manners (2) google (3) greek (3) Greek ancient music (1) greek carols (3) greek city (1) greek composer (6) greek dances (2) greek holy week (1) greek hymns (2) greek music (1) greek music lesson (1) greek national anthem (1) greek poet (2) greek psalms (1) greek school (1) Greek School Teacher (New York) (1) greek singer (1) greek songs (19) hamomilaki (1) happy birthday (2) Happy New Year (2) here comes the bee (1) Holy Monday (1) Holy Saturday (1) holy Thursday (1) Holy Week (1) hymns (7) Iρις Σιονακιδου (1) in class (1) In Flanders Fields (1) in the school year (1) J.S. Bach (1) joy (1) Justino Garcia (1) Karayan (1) Katerina Destapa (1) Katia (1) kid's smile (1) kindergarten (2) Kodally system (1) koueen (1) kvaggelitsa. αφιέρωμα (1) lamprini tzo (1) Les Jours Tristes (1) lesson (1) little surprises (1) Loukianos Kilaidonis (1) Lullaby (1) M.Xatzidakis (5) Mαρία Μπούσιου (1) Mέγα Σάββατο (1) Mεγάλη Πέμπτη (1) Mεγάλη Τρίτη (1) Mισό εκατομμύριο προβολές σελίδας... (1) Marios Tokas (1) Martha Argerich (1) Mary Poppins (2) Maundy Thursday (1) Mercury (1) misirlouhandmade (1) mother's day (1) movies for the war (1) Mozart (2) music (5) music and songs (1) music classroom (1) music for greek national celabration 1821 (1) music from Africa (1) music from ancient Greece (1) music from Iceland (1) music from Portugal (1) music lesson (1) musical (2) mymoonlog (1) Nafplio (1) national anthems (2) national greek celebration (2) national greek festival (1) NC (1) new wave music (1) new year's carols (2) Nikos Xylouris (1) no 1 (1) no 2 (1) no 5 (1) observations (1) Oceans Ωκεανοί (1) olympic games (4) omorfespineliesgmail.com (1) one year old (1) opera singer (2) oratorio in greek (1) page of D' class (1) paintings (2) Palm Sunday (1) Paralion Astros (2) Paris Koukoulis (1) part a and b (1) part c (1) parveen shiekh (1) perna perna i melissa (1) pictures with music (1) pinterest (1) plan for the school year (1) preparation (1) Presbytera Georgia (1) primary school (2) project (1) psalms (1) quiz (1) Raleigh (1) religious greek music (1) Rhodes (1) Rodoula (1) shitcoredeluxe (1) signs (1) SOFIA ADAMOU (1) sofia pouli (1) song (1) songs (18) songs for easter (1) songs for flowers (1) songs for our Holly Mother (2) Soultana Manesi (1) Sound of music (1) soundtracks (1) sports (1) Summer songs (2) summer's song (1) sxolikes ataxies (1) T. Papastefanou (1) Tραγούδια για τα λουλούδια (2) Tρεις Ιεράρχες (1) thanks to my voters (1) The Divine Comedy (1) the kid's songs of D' class (1) The Sound of Music (1) thoughts (1) To παιγνίδι των 10 ερωτήσεων μετά μουσικής... λόγω Ροδούλας... (1) top blogs (1) tour and music (1) traffic (1) translation (1) travelling with music (3) vangelis (1) video (5) Vienna (1) vote again (1) Vote my fellow blog (1) West Side Story (1) Wild Rose (1) with music (4) writer (1) xristina (1) xristos (1) youtube (1) yustingarcia (1)